spookymrsboo:

Pazuzu from The Exorcist (1973)
animenigga:

Goku vs Broly